Dokumenty

Regulamin pracy szkoły w systemie hybrydowym /mieszanym/ oraz systemie na odległość w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Zobowiązanie do opłaty za umundurowanie

Podanie o przyjęcie do internatu


Statut 

Statut Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu


Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowy System Oceniania w zawodzie Technik Elektroautomatyk Okrętowy

Przedmiotowe zasady oceniania – wychowanie fizyczne

Przedmiotowe zasady oceniania dla przedmiotów zawodowych o kierunku technik logistyk

Przedmiotowe zasady oceniania z filozofii

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

Przedmiotowe zasady oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowe zasady oceniania z etyki

Przedmiotowe zasady oceniania praktycznej nauki zawodu – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Przedmiotowy zasady oceniania z biologii

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych nowożytnych

Przedmiotowy zasady oceniania z geografii

Przedmiotowy zasady oceniania z przedmiotów mechanicznych

Przedmiotowe zasady oceniania z historii

Przedmiotowe zasady oceniania z historii i społeczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotów nawigacyjnych


Dokumenty różne

ZARZĄDZENIE NR 68/2022/2023 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W KOŁOBRZEGU z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany zasad zwrotu uczniom kosztów odbywania praktyk zawodowych

Zarządzenie nr 8/2022/2023 z dnia 07 września 2022 r. w sprawie dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych w internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu w roku szkolnym 2022/2023

Informacje odnośnie ubezpieczenia w roku szkolnym 2022/2023 – Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Informacje odnośnie ubezpieczenia w roku szkolnym 2022/2023 – wysokość składek i świadczeń

Zarządzenie Nr 83/2021/2022 w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie uczniów Zespołu Szkół Morskich w Internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu od dnia 1 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 82/2021/2022 w sprawie ustalenia kosztu surowca przeznaczonego na dzienne wyżywienie w stołówce Internatu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu od dnia 1 września 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Zarządzenie Nr 62/2017/2018 w sprawie zasad wydawania duplikatów świadectw i innych druków szkolnych w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

Regulamin studniówki Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Załączniki do regulaminu studniówki Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Regulamin dotyczący działań wolontariatu obowiązujący w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin zajęć z pływania

Procedura uzyskiwania zwolnień z realizacji zajęć wychowania fizycznego wraz z załącznikami

Zarządzenie Dyrektora ZSM dotyczące prawidłowego użytkowania wykładziny halowej w sali gimnastycznej

 

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.

Scroll Up