Dokumenty

Regulamin pracy szkoły w systemie hybrydowym /mieszanym/ oraz systemie na odległość w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Zobowiązanie do opłaty za umundurowanie

Podanie o przyjęcie do internatu


Statut 

Statut Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu


Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania – wychowanie fizyczne

Przedmiotowe zasady oceniania dla przedmiotów zawodowych o kierunku technik logistyk

Przedmiotowe zasady oceniania z filozofii

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki (technikum pięcioletnie)

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa (technikum pięcioletnie)

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii

Przedmiotowe zasady oceniania z chemii zakres rozszerzony

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

Przedmiotowe zasady oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowe zasady oceniania z etyki

Przedmiotowe zasady oceniania praktycznej nauki zawodu – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

Przedmiotowy zasady oceniania z biologii

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych nowożytnych

Przedmiotowy zasady oceniania z geografii

Przedmiotowy zasady oceniania z przedmiotów mechanicznych

Przedmiotowe zasady oceniania z historii

Przedmiotowe zasady oceniania z historii i społeczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Przedmiotowe systemy oceniania

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów nawigacyjnych


Dokumenty różne

Zarządzenie Dyrektora ZSM w sprawie zwrotu uczniom kosztów odbywania praktyk zawodowych wraz ze wnioskiem

Informacje odnośnie ubezpieczenia w roku szkolnym 2021/2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Zarządzenie Nr 70/2017/2018 w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Zarządzenie Nr 62/2017/2018 w sprawie zasad wydawania duplikatów świadectw i innych druków szkolnych w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

Zarządzenie Nr 63/2017/2018 w sprawie wprowadzenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

Regulamin studniówki Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Załączniki do regulaminu studniówki Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Regulamin dotyczący działań wolontariatu obowiązujący w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin zajęć z pływania

Procedura uzyskiwania zwolnień z realizacji zajęć wychowania fizycznego wraz z załącznikami

Zarządzenie Dyrektora ZSM dotyczące prawidłowego użytkowania wykładziny halowej w sali gimnastycznej

Komunikat KNF w sprawie ubezpieczeń NNW młodzieży szkolnej

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.

Scroll Up