Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców

Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców określone są przepisami:

art. 165  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz rozporządzenia Min.Eduk. Narod. z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283). Celem ustawodawcy było nie tylko przyznanie cudzoziemcom prawa do nauki, lecz także objęcie obowiązkiem szkolnym (a więc na poziomie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej) również osób niemających obywatelstwa polskiego, jeżeli mają one miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy będą przyjmowani po zakończonej rekrutacji w miarę wolnych miejsc, na podstawie świadectwa ze szkoły lub wieku. Nie ma egzaminów.

Niezbędne dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • paszport,
  • odpis aktu urodzenia,
  • w przypadku uczniów szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie (technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski), dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103) – orzeczenia lekarskiego wydawanego w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616 i 2245), przy czym do uczniów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w lit. b,
  • notarialne upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad  uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców,
  • mieć miejsce pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie wszczęcia procedury rekrutacyjnej,    
  • karta zdrowia.

Nie są potrzebne żadne dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.

Każdy uczeń, który wymaga pomocy ma możliwość korzystania z dodatkowych, bezpłatnych lekcji języka polskiego i zajęć wyrównawczych ok. 2-5 godz. tygodniowo.

Opiekę zapewniamy tylko na terenie szkoły i w czasie zajęć prowadzonych przez szkołę.

Scroll Up