Jak zgłosić szkodę?

  • Online: wejdź na stronę Signal Iduna i wybierz Ubezpieczenia NNW
  • Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia szkody (dostępny na https://www.signal-iduna.pl) i wyślij na adres: SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa.

Nr naszej polisy: 387133

Do formularza prosimy dołączyć następujące dokumenty:

Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku/ Złamanie Kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawu Ubezpieczonego/Oparzenia lub Odmrożenia Ubezpieczonego/itp.
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• dokumentacja medyczna z udzielania pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu, zawierająca opis obrażeń ciała i diagnozę lekarską
• dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia i rehabilitacji
• w przypadku wypadku komunikacyjnego, w którym Ubezpieczony był kierowcą pojazdu – prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz notatka lub raport policyjny (jeżeli były sporządzone)

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• karta informacyjna z leczenia szpitalnego

Rany Ubezpieczonego
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• dokumentacja medyczna z udzielania pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu, zawierająca opis obrażeń ciała i diagnozę lekarską

Interwencja lekarska
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• dokumentacja medyczna z udzielania pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu, zawierająca opis obrażeń ciała i diagnozę lekarską,
• dokumentacja medyczna z wizyty kontrolnej

Refundacja kosztów
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• faktury lub rachunki wystawione w związku z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku
• całość dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku

Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• dokumentacja medyczna z diagnostyki i leczenia choroby
• wyniki badań specjalistycznych potwierdzających rozpoznanie choroby, np.: wynik badania histopatologicznego dla nowotworu złośliwego

Czasowa niezdolność do nauki
• dokument tożsamości Ubezpieczonego lub jego opiekuna prawnego w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• dokumentacja medyczna z udzielania pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zdarzeniu, zawierająca opis obrażeń ciała i diagnozę lekarską
• dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia zawierającą wpis o czasowej niezdolności do nauki lub kopii zwolnienia lekarskiego

Śmierć Ubezpieczonego
• dokument tożsamości Uposażonego, np. dowodu osobistego lub paszportu (z zasłoniętym wizerunkiem oraz przekreślonym dokumentem)
• odpis skrócony aktu zgonu
• karta statystyczna do karty zgonu lub inny dokument zawierający przyczynę zgonu
• dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję, prokuraturę lub sąd)
• w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym należy dołączyć kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego Ubezpieczony był kierowcą oraz kopię prawa jazdy

W uzasadnionych przypadkach uzasadnionych, inne dodatkowe dokumenty wskazane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia w kontekście zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia/umowy ubezpieczenia.

Scroll Up