Nowi nauczyciele mianowani

W środę 4 września 2019 roku dwóch naszych nauczycieli: o. Krzysztof Bartczak i Piotr Sobiczewski odebrali z rąk Starosty Kołobrzeskiego akty mianowania. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, nauczyciele składają ślubowanie według roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.”. Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Powiatu Kołobrzeskiego – https://powiat.kolobrzeg.pl

Scroll Up