Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzana będzie do:

[table “58” not found /]

Przedmioty punktowane i rozszerzone:

[table “59” not found /]

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

Termin w rekrutacji Rodzaj czynności
od 9.05.2023 r. do 16.06.2023 r. do godz. 15.00  

OŚMIOKLASISTO

 🙂

od 9 maja 2023r.

wchodzisz na stronę powiatowego systemu rekrutacji i robisz wszystko co Ci tam każą.
W trakcie tej operacji wypełniasz podanie. Drukujesz ten dokument i dostarczasz go osobiście lub  przesyłasz go do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru.

Dokumenty muszą być podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna.

ADRES :
Zespół Szkół Morskich
im. Polskich Rybaków i Marynarzy
w Kołobrzegu
ul. Arciszewskiego 21
78-100 Kołobrzeg
tel. (094)35-171-05
tel. (094)35-180-82

e-mail: sekretariat@zsmor.pl

Z dopiskiem (REKRUTACJA)

 Dodatkowo dostarczasz:

– kartę zdrowia,

– 2 zdjęcie legitymacyjne,

– oświadczenie dotyczące umundurowania podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów- druk znajduje się tutaj ;

– podanie o internat w ZSM podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów-druk znajduje się tutaj ;

– zaświadczenie lekarskie (termin: do 21 lipca 2023 r.) zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Zespół Szkół Morskich kształci w konkretnych zawodach, dlatego zgłoś się do szkoły po obowiązkowe skierowanie na bezpłatne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w danym zawodzie.

Bardzo ważna informacja!

Świadectwo zdrowia o zdolności do pracy na statku nasi uczniowie wyrabiają w chwili kiedy idą na praktykę morską. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do stanu swojego zdrowia sprawdź przeciwwskazania do pracy na morzu tutaj, bądź odwiedź lekarza uprawnionego do wystawiania świadectw morskich.

od 23.06.2023 r. do 10.07.2023 r.
do godz. 1500
Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół
od 23.06.2023 r. do 10.07.2023 r.
do godz. 1500
Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:

· oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia szkoły,

· oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych, egzaminu ośmioklasisty

do 17.07.2023 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół w danym zawodzie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
17.07.2023 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 9.05.2023 r. do 19.07.2023 r.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

 

od 17.07.2023 r. do 21.07.2023 r. do godz. 10.00 Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
21.07.2023 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 21.07.2023 r. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych (rekrutacja uzupełniająca)

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Egzamin ósmoklasisty to trzy części:
 • j. polski;
 • matematyka;

(tutaj wynik mnoży się razy 0,35)

 • oraz język obcy.

W tym wypadku wynik będzie się mnożyło razy 0,3.

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

 

 1.  Punktacja za świadectwo.

Pod uwagę będą brane oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów. Za daną ocenę wyrażoną w stopniu będzie przysługiwała odpowiednia ilość punktów:

     a) celującym – przyznaje się po 18 pkt.
     b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.
     c) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.
     d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.
     e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Za oceny można uzyskać maksymalnie 72 pkt.

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
 2. Aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego) przyznaje się 3 pkt.
 3. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można uzyskać 18 pkt. (W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej )
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

        a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

        b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

        c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:

        a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

        b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

        c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

       a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

       b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

       c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

       d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

       e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

       f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

      a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

      b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

      c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

      d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

       a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

       b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

       c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

       d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

Przeczytaj: REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu w roku szkolnym 2023/2024

Scroll Up