Terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach:

 do kogo składa?do kiedy?
(deklaracja wstępna)
do kiedy?
(deklaracja ostateczna)
A. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r.do dyrektora szkoły macierzystejdo 1 października 2018 r.do 7 lutego 2019 r.
B. Absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018; absolwent, który ukończył technikum lub szkołę artystyczną w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018do dyrektora szkoły macierzystejdo 1 października 2018 r. (nieobowiązkowo)do 7 lutego 2019 r.
C. Absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018, i absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, i zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKEdo dyrektora szkoły macierzystej***do 31 grudnia 2018 r.
D. Absolwent, który ukończył LO w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018, lub absolwent, który ukończył technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018, ale jego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona oraz absolwent uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włączniedo dyrektora OKE***do 31 grudnia 2018 r.
E. Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą; osoba, która po 1 września 2016 r. uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznychdo dyrektora OKE***do 31 grudnia 2018 r.
F. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałoścido dyrektora OKE***do 31 grudnia 2018 r.
G. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.)do dyrektora OKE***do 31 grudnia 2018 r.

Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Scroll Up