Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja do Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzana będzie  do:

SzkołaZawódKlasa
Technikum
Morskie
technik nawigator morskiI N A
(pięcioletnie technikum
dla absolwentów szkoły podstawowej)
Technikum
Morskie
technik nawigator morskiI N B
(czteroletnie technikum
dla absolwentów gimnazjum)
Technikum
Morskie
technik mechanik okrętowy I M A
(pięcioletnie technikum
dla absolwentów szkoły podstawowej)
Technikum
Morskie
technik mechanik okrętowy I M B
(czteroletnie technikum
dla absolwentów gimnazjum)
Technikum
Transportowe
technik logistyk I L A
(pięcioletnie technikum
dla absolwentów szkoły podstawowej)
Technikum
Transportowe
technik logistyk I L B
(czteroletnie technikum
dla absolwentów gimnazjum)

Przedmioty punktowane i rozszerzone dla absolwentów gimnazjum

SZKOŁAzawód:przedmioty punktowane:przedmioty rozszerzone:nauka języków obcych
TECHNIKUM MORSKIEtechnik mechanik okrętowy• j. polski
• matematyka
• fizyka
• język obcy
• fizyka
• język angielski
• język angielski
• język niemiecki
TECHNIKUM MORSKIEtechnik nawigator morski• j. polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• geografia
• język angielski
• język angielski
• język hiszpański
TECHNIKUM TRANSPORTOWEtechnik logistyk• j. polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• geografia
• język angielski
• język angielski
• język niemiecki
  

Przedmioty punktowane i rozszerzone dla absolwentów szkoły podstawowej

SZKOŁAzawód:przedmioty punktowane:nauka języków obcych
TECHNIKUM MORSKIEtechnik mechanik okrętowy• j. polski
• matematyka
• fizyka
• język obcy
• język angielski
• język niemiecki
TECHNIKUM MORSKIEtechnik nawigator morski• j. polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• język angielski
• język hiszpański
TECHNIKUM TRANSPORTOWEtechnik logistyk• j. polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• język angielski
• język niemiecki
  

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  30 stycznia 2019 r.       

Termin w rekrutacji Rodzaj czynności
od 9 maja 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00
OŚMIOKLASISTO , GIMNAZJALISTO
🙂
od 9 maja 2019r.
wchodzisz na stronę powiatowego systemu rekrutacji i robisz wszystko co Ci tam każą. W trakcie tej operacji wypełniasz podanie. Drukujesz ten dokument i dostarczasz go do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru.
Dodatkowo dostarczasz:
- kartę zdrowia,
- oświadczenie dotyczące umundurowania podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów (druk znajduje się tutaj).
- podanie o internat w ZSM podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów (druk znajduje się tutaj).
od 14 czerwca 2019 r.
do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00
Możliwość dokonania zmiany wybranych szkól
od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00
Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:
• oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia szkoły,
• oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych, egzaminu ośmioklasisty
do 28 czerwca 2019 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół w danym zawodzie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
dnia 5 lipca 2019 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 8 lipca 2019 r.
do godz. 14.00
Wydanie przez Zespół Szkół Morskich skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
do 10 lipca 2019 r.
do godz. 15.00
Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
dnia 12 lipca 2019 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 12 lipca 2019 r.
od godz. 12.00
do 16 lipca 2019r.
do godziny 15
Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych (rekrutacja uzupełniająca)
                

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych będzie miało takie same kryteria rekrutacyjne. Zupełnie inny będzie sposób przeliczania na punkty wyników egzaminów końcowych ze względu na ich rożny charakter.

 1. Punktacja za egzamin gimnazjalny została rozbita na 5 kategorii:
 • j. polski;
 • historia i wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • biologia, chemia, fizyka, geografia;
 • język obcy nowożytny (tylko na poziomie podstawowym).

Procent uzyskany z każdej z tych kategorii będzie przeliczany razy 0,2 . Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

Egzamin ósmoklasisty to trzy części:
 • j. polski;
 • matematyka;

(tutaj wynik mnoży się razy 0,35)

 • oraz język obcy.

W tym wypadku wynik będzie się mnożyło razy 0,3.

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

 1.  Punktacja za świadectwo jest taka sama zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i szkół podstawowych. Oprócz szczególnych osiągnięć i aktywności pod uwagę będą brane oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów.

Za daną ocenę będzie przysługiwała odpowiednia ilość punktów. I tak ocena:
a) celującym – przyznaje się po 18 pkt.
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.
c) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Za oceny można uzyskać maksymalnie 72 pkt.

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
 2. Aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego) przyznaje się 3 pkt.
 3. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można uzyskać 18 pkt. (gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów oraz z tego samego zakresu wpisane na świadectwie szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach).
 • Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
  • finalista konkursu przedmiotowego – 10
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
 • Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:
  • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10
  • finalista jednego konkursu przedmiotowego – 7
  • laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7
  • laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
  • finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5
  • finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3
 • Wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:
  • na szczeblu międzynarodowym – 4
  • na szczeblu ogólnopolskim – 3
  • na szczeblu województwa – 2
  • na szczeblu powiatu – 1

Zgoda ucznia/rodzica/opiekuna prawnego na badanie lekarskie

Scroll Up