Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzana będzie do:

SZKOŁAZAWÓD KLASA
Technikum Morskietechnik nawigator morskiI N
Technikum Morskietechnik mechanik okrętowy I M
Technikum Morskietechnik elektroautomatyk okrętowy
(315106)
NOWY KIERUNEK
I E
Technikum Transportowetechnik logistyk I L

Przedmioty punktowane i rozszerzone:

SZKOŁAzawód:przedmioty punktowane:przedmiot rozszerzony:nauka języków obcych
TECHNIKUM MORSKIEtechnik mechanik okrętowy• j. polski
• matematyka
• chemia
• język obcy
• język angielski• język angielski – kontynuacja
• język niemiecki- podstawa
TECHNIKUM MORSKIEtechnik nawigator morski• j. polski
• matematyka
•geografia
• język obcy
• język angielski• język angielski – kontynuacja
• język hiszpański- podstawa
TECHNIKUM MORSKIEtechnik elektroautomatyk okrętowy• j. polski
• matematyka
• fizyka
• język obcy
• język angielski• język angielski – kontynuacja
• język niemiecki- podstawa
TECHNIKUM TRANSPORTOWEtechnik logistyk• j. polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• język angielski• język angielski – kontynuacja
• język niemiecki- podstawa

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

Termin w rekrutacji Rodzaj czynności
od 9.05.2022 r.

do 20.06.2022 r. do godz. 15.00

 

OŚMIOKLASISTO

 🙂

od 9 maja 2022r.

wchodzisz na stronę powiatowego systemu rekrutacji i robisz wszystko co Ci tam każą.
W trakcie tej operacji wypełniasz podanie. Drukujesz ten dokument i dostarczasz go osobiście lub  przesyłasz go do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru.

Dokumenty muszą być podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna.

ADRES :
Zespół Szkół Morskich
im. Polskich Rybaków i Marynarzy
w Kołobrzegu
ul. Arciszewskiego 21
78-100 Kołobrzeg
tel. (094)35-171-05
tel. (094)35-180-82

e-mail: sekretariat@zsmor.pl

Z dopiskiem (REKRUTACJA)

 Dodatkowo dostarczasz:

– kartę zdrowia,

– oświadczenie dotyczące umundurowania podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów- –druk znajduje się tutaj ;

– podanie o internat w ZSM podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów-druk znajduje się tutaj ;

– zaświadczenie lekarskie (termin: do 22 lipca 2022 r.) zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Zespół Szkół Morskich kształci w konkretnych zawodach, dlatego zgłoś się do szkoły po obowiązkowe skierowanie na bezpłatne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w danym zawodzie.

od 24.06.2022 r.

do 12.07.2022 r.
do godz. 1500

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół
od 24.06.2022 r.

do 12.07.2022 r.
do godz. 1500

Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:

·         oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia szkoły,

·         oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych, egzaminu ośmioklasisty

do 18.07.2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół w danym zawodzie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
19.07.2022 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 9.05.2022 r.

do 20.07.2022 r.

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

 

od 19.07.2022 r.

do 22.07.2022 r. do godz. 15.00

Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
25.07.2022 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 25.07.2022 r. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych (rekrutacja uzupełniająca)

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Egzamin ósmoklasisty to trzy części:
 • j. polski;
 • matematyka;

(tutaj wynik mnoży się razy 0,35)

 • oraz język obcy.

W tym wypadku wynik będzie się mnożyło razy 0,3.

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

 

 1.  Punktacja za świadectwo Oprócz szczególnych osiągnięć i aktywności pod uwagę będą brane oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów. Za daną ocenę będzie przysługiwała odpowiednia ilość punktów.

I tak ocena:
a) celującym – przyznaje się po 18 pkt.
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.
c) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Za oceny można uzyskać maksymalnie 72 pkt.

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
 2. Aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego) przyznaje się 3 pkt.
 3. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można uzyskać 18 pkt. (gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów oraz z tego samego zakresu wpisane na świadectwie szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach).
 • Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
  • finalista konkursu przedmiotowego – 10
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5

 

 • Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:
  • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10
  • finalista jednego konkursu przedmiotowego – 7
  • laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7
  • laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
  • finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5
  • finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3

 

 • Wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:
  • na szczeblu międzynarodowym – 4
  • na szczeblu ogólnopolskim – 3
  • na szczeblu województwa – 2
  • na szczeblu powiatu – 1
Scroll Up