Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja do Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzana będzie do:

SzkołaZawódKlasa
Technikum Morskietechnik nawigator morskiIN
Technikum Morskietechnik mechanik okrętowy IM
Technikum Transportowetechnik logistyk IL

Przedmioty punktowane i rozszerzone:

SZKOŁAzawód:przedmioty punktowane:przedmiot rozszerzony:nauka języków obcych
TECHNIKUM MORSKIEtechnik mechanik okrętowy• j. polski
• matematyka
• chemia
• język obcy
• język angielski• język angielski - kontynuacja
• język niemiecki - podstawa
TECHNIKUM MORSKIEtechnik nawigator morski• j. polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• język angielski• język angielski - kontynuacja
• język hiszpański - podstawa
TECHNIKUM TRANSPORTOWEtechnik logistyk• j. polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• język angielski• język angielski - kontynuacja
• język niemiecki - podstawa

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2020:

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

Termin w rekrutacji Rodzaj czynności
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

 

 

OŚMIOKLASISTO

 🙂

od 17 maja 2021r.

wchodzisz na stronę powiatowego systemu rekrutacji i robisz wszystko co Ci tam każą.
W trakcie tej operacji wypełniasz podanie. Drukujesz ten dokument i dostarczasz go osobiście lub  przesyłasz go do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru.

Dokumenty muszą być podpisane przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna.

ADRES :
Zespół Szkół Morskich
im. Polskich Rybaków i Marynarzy
w Kołobrzegu
ul. Arciszewskiego 21
78-100 Kołobrzeg
tel. (094)35-171-05
tel. (094)35-180-82

e-mail: sekretariat@zsmor.pl

Z dopiskiem (REKRUTACJA)

 Dodatkowo dostarczasz:

– kartę zdrowia,

 
– oświadczenie dotyczące umundurowania podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów- druk znajduje się tutaj

 

– podanie o internat w ZSM podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów- druk znajduje się tutaj

– dwa zdjęcia legitymacyjne

 

– zaświadczenie lekarskie (termin: do 26 lipca 2021 r.) zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Zespół Szkół Morskich kształci w konkretnych zawodach, dlatego zgłoś się do szkoły po obowiązkowe skierowanie na bezpłatne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w danym zawodzie.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:

·         oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia szkoły,

·         oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych, egzaminu ośmioklasisty

do 21 lipca 2021 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół w danym zawodzie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
22 lipca 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym Dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Wydanie przez Zespół Szkół Morskich  skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
2 sierpnia 2021 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Od 3 sierpnia Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych (rekrutacja uzupełniająca)

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Egzamin ósmoklasisty to trzy części:
 • j. polski;
 • matematyka;

(tutaj wynik mnoży się razy 0,35)

 • oraz język obcy.

W tym wypadku wynik będzie się mnożyło razy 0,3.

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

 

 1.  Punktacja za świadectwo Oprócz szczególnych osiągnięć i aktywności pod uwagę będą brane oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów. Za daną ocenę będzie przysługiwała odpowiednia ilość punktów.

I tak ocena:
a) celującym – przyznaje się po 18 pkt.
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.
c) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Za oceny można uzyskać maksymalnie 72 pkt.

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
 2. Aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego) przyznaje się 3 pkt.
 3. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można uzyskać 18 pkt. (gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów oraz z tego samego zakresu wpisane na świadectwie szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach).
 • Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
  • finalista konkursu przedmiotowego – 10
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5

 

 • Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:
  • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10
  • finalista jednego konkursu przedmiotowego – 7
  • laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7
  • laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
  • finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5
  • finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3

 

 • Wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:
  • na szczeblu międzynarodowym – 4
  • na szczeblu ogólnopolskim – 3
  • na szczeblu województwa – 2
  • na szczeblu powiatu – 1
Scroll Up