Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja do
Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy
w Kołobrzegu
na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzana będzie do:

SzkołaZawód Klasa
Technikum Morskie technik nawigator morskiI N ( dwa oddziały)
Technikum Morskietechnik mechanik okrętowy I M (dwa oddziały)
Technikum Transportowetechnik logistyk I L (jeden oddział)

Przedmioty punktowane i rozszerzone na rok szkolny 2018/2019:

SzkołaZawód:Przedmioty punktowane:Przedmioty rozszerzone:Nauka języków obcych:
Technikum Morskietechnik mechanik okrętowy• j. polski,
• matematyka,
• chemia,
• język obcy,
• chemia,
• język angielski,
• język angielski – kontynuacja,
• język niemiecki - podstawa,
Technikum Morskietechnik nawigator morski• j. polski,
• matematyka,
• geografia,
• język obcy,
• geografia,
• język angielski,
• język angielski – kontynuacja,
• język hiszpański - podstawa,
Technikum Transportowetechnik logistyk• j. polski,
• matematyka,
• geografia,
• język obcy,
• geografia,
• język angielski,
• język angielski – kontynuacja,
• język niemiecki - podstawa.

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019:

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr  3 /2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  30 stycznia 2018 r.                  

Termin w rekrutacji Rodzaj czynności
od 9 maja 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
GIMNAZJALISTO 🙂
Od 9 maja 2018
Wchodzisz na stronę powiatowego systemu rekrutacji i robisz wszystko co Ci tam każą (bezpośredni link do zgłaszania kandydatury).
W trakcie tej operacji wypełniasz podanie. Drukujesz ten dokument i dostarczasz go do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru. Dodatkowo dostarczasz:
- kartę zdrowia,
- oświadczenie dotyczące umundurowania podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów (druk znajduje się tutaj),
- podanie o internat w ZSM podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów (druk znajduje się tutaj).
Od 15 czerwca 2018r.
do 19 czerwca 2018r.
do godz. 15.00
Możliwość dokonania zmiany wybranych szkól
od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r.,
do godz. 15.00
Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:
• oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum,
• oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych
do 28 czerwca 2018 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół w danym zawodzie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
dnia 6 lipca 2018 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 10 lipca 2018 r. ,
do godz. 15.00
Wydanie przez Zespół Szkół Morskich skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
do 10 lipca 2018 r.,
do godz. 15.00
Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
dnia 11 lipca 2018 r.
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
od 11 lipca 2018 r.,
od godz. 12.00
Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych ( rekrutacja uzupełniająca)

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego (tylko na poziomie podstawowym),
mnoży się przez 0,2

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

2.W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 pkt.
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.
c) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Za oceny można uzyskać maksymalnie 72 pkt.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego) przyznaje się 3 pkt.

5. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można uzyskać 18 pkt. (gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów oraz z tego samego zakresu wpisane na świadectwie gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach).

Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
♥ finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
♥ laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
♥ finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:
♥ finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 pkt.
♥ finalista jednego konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
♥ laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7 pkt.
♥ laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
♥ finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5 pkt.
♥ finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

Wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:
♥ na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.
♥ na szczeblu ogólnopolskim – 3 pkt.
♥ na szczeblu województwa – 2 pkt.
♥ na szczeblu powiatu – 1 pkt.

Scroll Up