Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do
Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy
w Kołobrzegu
na rok szkolny 2017/2018 przeprowadzana będzie do:

SzkołaZawódKlasa
Technikum Morskie technik nawigator morskiI N ( dwa oddziały)
Technikum Morskietechnik mechanik okrętowy I M (jeden oddział)
Technikum Transportowetechnik logistyk I L (jeden oddział)

Przedmioty punktowane i rozszerzone na rok szkolny 2017/2018

SzkołaZawódPrzedmioty punktowanePrzedmioty rozszerzone
Technikum Morskietechnik mechanik okrętowy• język polski
• matematyka
• chemia
• język obcy
• chemia
• język angielski
Technikum Morskietechnik nawigator morski• język polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• geografia
• język angielski
Technikum Transportowetechnik logistyk• język polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• geografia
• język angielski

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna: zarządzenie nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018.

Termin w rekrutacji Rodzaj czynności
od  9 maja 2017 r. (wtorek)
do 21 czerwca 2017 r. (środa) do godz. 15.00
GIMNAZJALISTO 🙂
Wchodzisz na stronę powiatowego systemu rekrutacji i robisz wszystko co Ci tam każą. W trakcie tej operacji wypełniasz podanie. Drukujesz ten dokument i dostarczasz go do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru.
Dodatkowo dostarczasz:
- kartę zdrowia, - oświadczenie dotyczące umundurowania podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów (druk znajduje się tutaj),
- podanie o internat w ZSM podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów (druk znajduje się tutaj),
- oświadczenie dotyczące umundurowania ZSM podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów (druk znajduje się tutaj).
od 23 czerwca 2017 r. (piątek)
do 27 czerwca 2017 r. (wtorek) do godz. 15.00
Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:
- oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych.
do 29 czerwca 2017 r. (czwartek)Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół w danym zawodzie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
6 lipca 2017 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 19 lipca 2017r. (środa)
do godz. 15.00
Wydanie przez Zespół Szkół Morskich skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
do 24 lipca 2017 r. (poniedziałek)
do godz. 15.00
Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Dnia 26 lipca 2017 r. (środa)
do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 14 marca w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego (tylko na poziomie podstawowym),
mnoży się przez 0,2

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

2.W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 pkt.
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.
c) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Za oceny można uzyskać maksymalnie 72 pkt.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego) przyznaje się 3 pkt.

5. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można uzyskać 18 pkt. (gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów oraz z tego samego zakresu wpisane na świadectwie gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach).

Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:

 • finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

 

Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:

 • finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 pkt.
 • finalista jednego konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7 pkt.
 • laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5 pkt.
 • finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

Wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:

 • na szczeblu międzynarodowym – 4 pkt.
 • na szczeblu ogólnopolskim – 3 pkt.
 • na szczeblu województwa – 2 pkt.
 • na szczeblu powiatu – 1 pkt.
Scroll Up