Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja do
Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy
w Kołobrzegu
na rok szkolny 2016/2017 przeprowadzana będzie do:

SzkołaZawódKlasa
Technikum Morskietechnik nawigator morskiI N (30 miejsc)
Technikum Morskietechnik mechanik okrętowyI M (30 miejsc)
Technikum Transportowe
technik eksploatacji portów i terminali
I EPiT (30 miejsc)
Technikum Transportowetechnik logistykI L ( 60 miejsc)

Przedmioty punktowane i rozszerzone na rok szkolny 2016/2017

SzkołaZawódPrzedmioty punktowanePrzedmioty rozszerzone
Technikum Morskietechnik mechanik okrętowy• język polski
• matematyka
• chemia
• język obcy
• chemia
• język angielski
Technikum Morskietechnik nawigator morski• język polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• geografia
• język angielski
Technikum Transportowetechnik logistyk• język polski
• matematyka
• geografia
• język obcy
• geografia
• język angielski

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do oddziałów klas pierwszych

Na podstawie: Zarządzenia Nr 18/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016 r.

Termin w rekrutacjiRodzaj czynności
0d 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
do 8 czerwca 2016 r. (środa) do godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkół: Technikum Morskiego,
Technikum Transportowego
w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu wraz z dokumentami:
- karta zdrowia,
- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Morskich kształci w konkretnych zawodach, dlatego zgłoś się do szkoły po obowiązkowe skierowanie na bezpłatne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w danym zawodzie).
- oświadczenie dotyczące umundurowania podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów
- podanie o internat w ZSM podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów
- oraz dodatkowo, jeśli dotyczy, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty.
0d 24 czerwca 2016 r.
do 28 czerwca 2016 r. (wtorek)
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Jeśli absolwent gimnazjum składa kopie świadectwa i zaświadczenia o
wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, to muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
do 1 lipca (piątek) 2016r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół w danym zawodzie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
5 lipca 2016 r. (wtorek)
godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 20 lipca 2016 r. (środa)Wydanie przez Zespół Szkół Morskich skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
do 25 lipca 2016 r. (wtorek)Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
do 26 lipca 2016 r. (środa)Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne poszczególnych kryteriów, określonych  w:

1. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156).
2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczana na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942).

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego.
mnoży się przez 0,2.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty.

Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 13 punktów.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu   na rok szkolny 2016/2017

Kryteria - świadectwo punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
aktywność na rzecz innych ludzi 2 pkt
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt
szczególne osiągnięcia (max) 13 pkt
wynik z języka polskiego (max) 20 pkt
wynik z matematyki(max) 20 pkt
wynik z języka angielskiego(max) 20 pkt
wynik z geografii / chemii (max) 20 pkt
max 100 pkt
Kryteria - egzamin gimnazjalny wyniki z egzaminu gimnazjalnego w % punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego (max) 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie (max) 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z matematyki (max) 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii (max) 100% x 0,2 = 20 pkt
wynik z języka obcego na poziomie podstawowym (max) 100% x 0,2 = 20 pkt
max 100 pkt
Razem maksymalnie200 pkt

Punktacja za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 pkt.
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 pkt.
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt.
3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt.
b) krajowym – przyznaje się 3 pkt.
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt.
d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

 

Scroll Up